Algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden

 1. Al onze leveringen zijn onderworpen aan de hierna beschreven verkoopsvoorwaarden.  Elke afwijking hiervan moet schriftelijk overeengekomen worden en door ons uitdrukkelijk aanvaard worden. Het stilzwijgend aanvaarden van de factuur geldt als aanvaarding van de algemene verkoops- en leveringsvoorwaarden, welke steeds voorrang hebben op de eventuele aankoopvoorwaarden van de klant.
 2. Al onze offerten zijn vrijblijvend. Wat de prijzen en de voorwaarden betreft verbinden zij ons slechts voor de duur vermeld in de offerte. Bij gebreke van deze vermelding kunnen zij op elk ogenblik eenzijdig door ons gewijzigd worden.
 3. De verbintenissen door onze vertegenwoordigers aangegaan zijn slechts geldig na schriftelijke bevestiging door de firma.
 4. Onze vertegenwoordigers of agenten zijn niet bevoegd om inningen van rekeningen te doen, tenzij daartoe uitdrukkelijk en schriftelijk gevolmachtigd te zijn.
 5. Onze facturen, behoudens indien anders vermeld, zijn contant betaalbaar - netto zonder korting - op de zetel van onze vennootschap.
 6. Elke klacht moet binnen de 8 dagen na ontvangst van de factuur per aangetekend schrijven bekend gemaakt worden.
 7. Ingeval van niet-betaling op de overeengekomen vervaldag zal het bedrag van de factuur, of het onbetaalde deel ervan, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, verhoogd worden met de verwijlsintresten a rato van 12 % tot de volledige betaling. Bovendien zal de klant, bij wijze van forfaitaire schadevergoeding, van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bij niet betaling binnen een termijn van 15 dagen na factuurdatum een bedrag dienen te betalen van 10 % van het factuurbedrag, of van het nog verschuldigde saldo ervan, met een minimum van 50 € en dit zonder afbreuk te doen aan de intrestvergoeding.
 8. Eventuele toegestane kortingen gelden slechts ingeval van betaling binnen de aangenomen termijn. Elke overschrijding van deze termijn brengt automatisch de afschaffing van iedere korting met zich mee.
 9. Behoudens anders overeengekomen prijsformule met onze firma, worden al onze producten geleverd aan de overeengekomen prijs op het moment van de bestelling. Bij annulatie van een bestelling wordt een annulatiekost van € 75,00 aangerekend.
 10. De leveringstermijnen worden slechts aangegeven ten titel van aanduiding en zonder enige verbintenis.
 11. De brandstoflevering moet kunnen gebeuren vanop de openbare weg, met een maximum afstand van 40 meter. Indien de tankwagens door de klant verzocht worden om, voor de levering, de eigendom van de klant op te rijden, gebeurt dit onder verantwoordelijkheid van de klant.
 12. De acceptatie van wissels houdt geen schuldvernieuwing in en evenmin een afwijking voor hetgeen de plaats van betaling betreft. In geval van protest van een wissel, verbindt de klant zich ertoe alle hieruit voortvloeiende kosten te betalen.
 13. De goederen blijven eigendom van verkoper tot volledige betaling van het totale factuurbedrag. Het risico met betrekking tot de geleverde goederen gaat echter reeds over op de klant vanaf het moment van levering.
 14. Door een bestelling te plaatsen bij NV Bouts, hetzij telefonisch, hetzij schriftelijk, bevestigt de klant dat zijn installatie volledig in orde is aangaande de wettelijke reglementeringen terzake en voldoet aan de wettelijke voorwaarden om de bestelde producten te ontvangen en op te slaan. Alle gevolgen met betrekking tot de levering in een niet reglementaire installatie vallen onder de verantwoordelijkheid van de klant.
 15. De klant is verplicht aanwezig te zijn bij de aflevering van de goederen, zodat hij de levering in ontvangst kan nemen. Wanneer de levering van de producten niet plaats kan vinden door toedoen van de klant zijn de transportkosten voor diens rekening. Gezien de verplichting vermeld in de eerste zin van punt 15, kan het feit dat de leveringsbon niet werd afgetekend door de klant nooit aan de NV Bouts tegengesteld worden.
 16. Wanneer de klant producten afhaalt bij de installaties van NV Bouts of bij andere installaties waar NV Bouts de producten ter beschikking van de klant stelt, geschiedt de overdracht van het risico met betrekking tot de producten op het moment van belading van het voertuig. Onverminderd de wettelijke bepalingen draagt de klant de volledige verantwoordelijkheid bij overbelading van het transportmiddel. Door zijn vrachtwagen te beladen erkent de klant dat dit voertuig voldoet aan alle wettelijke voorschriften vereist voor het transport van de geladen producten. Ieder verhaal tegen NV Bouts is derhalve uitgesloten.
 17. Voor alle geschillen tussen partijen zijn alleen de Rechtbank van Hasselt of desgevallend het Vredegerecht van Hasselt bevoegd.